Nyheter

 • Ny fallstudierapport om hållbarhetsbedömning av efterbehandlingsåtgärder

  Den femte och sista fallstudierapporten inom forskningsprojektet SAFIRE är nu färdigställd. SAFIRE-projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige, vilket görs med SCORE-metoden. SCORE bygger på multi-kriterieanalys (MKA) där EBH-åtgärder utvärderas med avseende på en uppsättning miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier, och olika åtgärdsalternativ jämförs för att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast att utföra för att uppnå projektets mål. Denna fallstudie hanterade den f.d. ...

  Inlagd april 27, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Inbjudan till seminarium 14/5: Vad är det värt att få ett bättre inomhusklimat?

  Vi som arbetar med energieffektivisering älskar att värdera allt i kilowattimmar. De är lätta att mäta och räkna, och om möjligt ännu enklare att översätta till kronor och ören. Men vi vet alla att det inte är kWh-minskningar som får Sveriges kommuner, företag, industrier och fastighetsägare att satsa på effektivisering. De drivs av andra värden, såsom nöjdare hyresgäster, bättre arbetsmiljöer, minskad klimatpåverkan, ökad produktivitet, fastighetslån till lägre räntor, osv. Aktea, Anthesis, Aton, Borg&Co, och Nitton vill ...

  Inlagd april 16, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Anders undersöker behovet och potentiella tekniker för storskalig energilagring av el i Norden

  Anders Schweitz läser magisterprogrammet i energisystem på Högskolan i Gävle, och skriver under senare delen av våren sin magisteruppsats på Anthesis. Anders har valt att skriva om energilagring som möjliggörare för en ökad andel förnybar el. Anders menar att det talas mycket om behovet av att kunna lagra el i framtiden och då är frågan vilka tekniker som är mest relevanta att använda sig av ...

  Inlagd april 15, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Kartläggning energieffektiviseringspotential i småhus – Webbinarium

  Under 2018 och 2019 har Anthesis varit delaktiga när BeSmå genomfört en ny kartläggning av energieffektiviseringspotentialen i det befintliga småhusbeståndet. Den 10 juni presenteras resultatet under ett webbinarium. Mer att läsa om projektet finns på http://energieffektivasmahus.se/projects/potential-for-energieffektivisering-i-smahussektorn/     

  Inlagd april 11, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Kommunernas betydelse för energiomställningen

  Energimyndigheten har genom nätverket BeBo bett Anthesis att i en förstudie undersöka hur kommunerna arbetar för att främja ett hållbart energisystem och vilka verktyg de använder i detta arbete. För att ställa om till ett hållbart energisystem krävs väsentligt mer av både energieffektivisering och förnybar energi i alla samhällssektorer. Kommunerna har en nyckelroll i omställningen av energisystemet. I förstudien har en kartläggning genomförts för att analysera vilka verktyg ...

  Inlagd mars 28, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Karin studerar bonus malus-systemet för bilar

  Karin Vaghult, masterstudent på Södertörn, skriver sin uppsats i nationalekonomi hos oss under våren. Som ämne för uppsatsen har hon valt att studera Bonus Malus-systemet för personbilar i Sverige som togs i bruk 1 juli 2018. - Då det ännu inte gått tillräckligt lång tid sedan systemet implementerades för att kunna studera effekterna på djupet har jag valt att dels titta på hur liknande system fungerat i andra länder och dels hur tidigare studier har funnit tendenser till ...

  Inlagd mars 20, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt uppdrag om energieffektivisering i offentlig sektor!

  Anthesis har fått i uppdrag av Energieffektiviseringsföretagen – EEF – att utvärdera deras projekt EnOff (Energieffektivisering i offentlig sektor i Östra Mälardalen). Det övergripande målet för projektet är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige ska stärka sitt samarbete avseende energieffektivisering och ställa utmanande krav i upphandlingar och projekt. Förväntade effekter på lång sikt är att projektet tidigt involverar både beställare och leverantörer av energieffektivisering. En förbättrad dialog och ökad förståelse för varandras behov och möjligheter ...

  Inlagd mars 6, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Klimatplan Eskilstuna kommun

  Eskilstuna kommun bedriver ett ambitiöst klimatarbete. Som en del av detta arbete ska kommunen nu ta fram en ny kommunal klimatplan som också ska vara en kommunal energiplan. I detta arbete har Eskilstuna kommun anlitat Anthesis som processtöd. Arbetsuppgifterna omfattar att stödja projektledare/projektsponsor i arbetet med att planera och driva projektet. Uppdragets första del omfattade att göra en uppföljning av kommunens nuvarande klimatplan. Denna uppföljning har gjorts i samverkan med kommunledningskontoret och andra parter i kommunkoncernen. ...

  Inlagd mars 4, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Julia undersöker nyttan av dricksvattenresurser

  Julia studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet på agronomprogrammet med inriktning nationalekonomi. Under våren skriver hon sin masteruppsats hos Anthesis om prioritering av skydd av dricksvattenresurser där hon undersöker vilka ekosystemtjänster och abiotiska tjänster som svenska dricksvattenresurser tillhandahåller. Utifrån det ska hon beräkna kostnader och nyttor kopplat till anläggning av vattenskyddsområden.

  Inlagd februari 21, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • BeBos förstudier och utredningar får ny organisation

  I trettio år har BeBo (Beställargrupp Bostäder) varit Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket består av ett tjugotal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. Nätverkets syfte är att driva utvecklingen inom energieffektiva flerbostadshus genom att prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar, att genomföra teknikupphandlingar, och mycket mer. Nu har ett konsortium av specialister inom energieffektivisering vunnit Energimyndighetens upphandling att genomföra BeBos förstudier och utredningar. Konsortiet samordnas av ...

  Inlagd februari 11, 2019 | Kategorier: Nyheter