Nyheter

 • Enveco söker erfaren miljöekonom!

  Intresset för och behovet av miljöekonomiska analyser växer. Myndigheter, kommuner, företag m.fl. fokuserar alltmer på hur deras verksamheter kan bli mer hållbara. Detta återspeglas också inom den europeiska miljölagstiftningen där skydd av naturen ska uppnås genom en hållbar förvaltning som innebär en sammanvägning av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. För att möta denna ökade efterfrågan kommer vi under året att behöva utöka vår personalstyrka i Stockholm och/eller Göteborg. Vi söker i ...

  Inlagd april 4, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco hjälper företag med hållbarhetsrapportering inom GRI4!

  Från 2017 kommer EU att ställa nya krav på hållbarhetsrapportering. I förslaget för hur det nya EU-direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning (Ds 2014:45) hänvisas bl.a. till GRI som en internationell standard för hållbarhetsredovisning som idag används av ett flertal svenska företag. Enveco erbjuder anpassat stöd till företags hållbarhetsrapportering inom GRI4. Oavsett om ett företag ...

  Inlagd februari 9, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt verktyg gör saneringar av förorenade områden mer hållbara!

  Att sanera förorenade områden innebär svåra avvägningar för att hitta hållbara lösningar som minimerar risker för både människa och miljö till rimlig kostnad. Det har tidigare saknats ett sammanhållet sätt att väga in såväl miljömässiga, som sociala och ekonomiska aspekter när olika alternativ för sanering av förorenade områden utvärderas. Men nu publiceras två vetenskapliga artiklar där forskare har utvecklat analysverktyget SCORE, som även testas praktiskt på flera fallstudieområden i Sverige. Enveco Miljöekonomi AB har deltagit ...

  Inlagd februari 4, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • NY RAPPORT. Minskat matavfall – miljönytta och kostnadsbesparingar.

  I Sverige slängs omkring 150 kg mat per person varje år. Hälften av detta är onödigt matavfall, så kallat matsvinn, som hade kunnat ätas om det hade hanterats på annat sätt. Enveco Miljöekonomi har på uppdrag av Naturvårdsverket beräknat nyttan av att minska matavfallet med 20 procent i hela livsmedelskedjan. Lyckas vi uppnå en sådan minskning kan vi spara 10-14 miljarder kronor varje år. Det största matsvinnet uppstår i hushållen, men studien visar att man ...

  Inlagd november 25, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Ny medarbetare!

  Enveco välkomnar Jenny Wallström som ny medarbetare på vårt kontor i Skärholmen! Jenny har en fil kand. examen (2015) i miljövetenskap från Södertörns högskola och skrev sin kandidatuppsats för Enveco. Uppsatsen syftade till att undersöka hur allmänheten påverkas av algblomningar och hur ökad algblomning kan tänkas påverka Gotlands turistnäring i framtiden. I höst arbetar Jenny på Enveco med att sammanställa och analysera statistik över kommunala planer inom forskningsprogrammet SPEAK för att förbättra kommunernas miljöbedömningar.  

  Inlagd oktober 14, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Ny guide för värdering av ekosystemtjänster!

  Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en guide för värdering av ekosystemtjänster. Oavsett om syftet med en värdering är att på ett djupgående sätt (t.ex.monetärt) bestämma storleken på ett projekts påverkan på ekosystemtjänster, eller att identifiera vilka ekosystemtjänster som finns på en viss plats, är guiden ett användbart redskap. Guiden bygger på en steg-för-steg metod som även illustreras med exempel tagna från värderingar i olika svenska sammanhang. Naturvårdsverkets förhoppning är att guiden kommer underlätta ...

  Inlagd september 8, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco Göteborg flyttar till större lokal!

  Vi är tillbaka igen efter våra sommarledigheter och firar starten av höstterminen och flera nya intressanta uppdrag med en flytt till större lokaler i Göteborg. Adressen, Kyrkogatan 30, är samma som tidigare. Vi ser fram emot att välkomna både gamla och nya kunder och samarbetspartners!

  Inlagd augusti 25, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco håller kurs i samhällsekonomisk analys!

  Välkommen till Envecos endagskurs på Torsgatan 26 i Stockholm onsdag den 7 oktober Den här kursen varvar metodgenomgångar och praktiska exempel för att ge dig en överblick över vad en samhällsekonomisk analys kan vara. Kursen besvarar frågor som: Vilka olika typer av samhällsekonomiska analyser finns det? Vad är det för skillnad mellan t.ex. samhällsekonomiska konsekvensanalyser, kostnads-nyttoanalyser, företagsekonomiska analyser, kommunalekonomiska analyser och regionalekonomiska analyser? Vilka är deras styrkor och svagheter? Hur kommer miljön, ekosystemtjänster, kultur och hälsa in i samhällsekonomiska ...

  Inlagd juni 17, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Personalnytt!

  Frida Franzén är tillbaka hos Enveco efter doktorandstudier vid KTH och Södertörns högskola. Frida arbetar på vårt kontor i Skärholmen. Erik Wallentin arbetar sedan i höstas på Göteborgskontoret, samtidigt som han slutför sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.                   Fotograf: Södertörns högskola  

  Inlagd maj 25, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • NY RAPPORT Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning? – en kartläggning av rättspraxis

  Domstolarna synes tillämpa rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken utan att på ett tydligt sätt redovisa de bedömningar som ligger till grund för avvägningen. Exempelvis framgår det vanligen inte av domskälen om domstolarna utgick från det enskilda företagets ekonomi eller från ett branschperspektiv i bedömningen av om åtgärder som ska skydda miljön och människors hälsa är rimliga eller inte. Rättspraxis som har vuxit fram på området är således långt ifrån tydlig och ...

  Inlagd februari 20, 2015 | Kategorier: Nyheter