Publications

Below you find a list of our recent publications. You can find information about our scientific publications here. For more information please contact Linus.Hasselstrom@anthesisgroup.com.

 

2018

Anthesis 

2018:12 Samhällsekonomiska analysers roll i miljömålsarbetet

2018:10 Möjliga styrmedel för ökad materialåtervinning av plast

2018:6 Åtgärdsprogrammet God havsmiljö 2020 – Utvärdering av uppfyllelse av miljömålspreciseringar

2018:5 Värdering av vattenförekomster i Göteborg

2018:4 Socioekonomiska konsekvenser av projektet LifeELMIAS

2018:3 The Swedish CO2 tax – an overview

2018:2 Samhällsekonomiska analyser av goda ljudmiljöer

 

Other publications

Styrmedelsverkan inom icke-handande sektorns industri

Beteenden bakom nedskräpning

Samhällsekonomisk analys av VA-system i Norra Djurgårdsstaden

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering – Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK

Strategic environmental assessment in Swedish municipal planning. Trends and challenges

 

2017

Anthesis 

2017:13 Nulägesanalys av energitjänster med garanterad energibesparing i Sverige

2017:12 Kartläggning av samhällsekonomiska analyser inom miljöområdet

2017:11 Från beräkning till verklighet – skillnader i energianvändning

2017:10 Omvärldsbevakning – mervärden av energieffektivisering

2017:9 Granskning av Jordbruksverkets utvärdering av vallersättningen och kompensationsstödet

2017:8 Bakgrund till de samhällsekonomiska schablonvärdena i miljömålsmyndigheternas gemensamma prisdatabas

2017:7 Värdering av vattenförekomster i Stockholm – del 2

2017:6 Att göra rimlighetsavvägning enligt 2 kap § 7 miljöbalken

2017:5 Värdering av vattenförekomster i Stockholm

2017:4 Kartläggning av andra länders arbete med samhällsekonomisk analys inom miljöområdet

2017:3 Samhällsekonomisk analys av ekosystemtjänster i Täby

2017:2 Utvärdering av styrmedelsanalys: En granskning av KEMI’s konsekvensanalys av förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

2017:1 Utvärdering av ekonomiska stöd i skogsbruket: En granskning av IVL’s analys av Nokås och Ädellövsstödet

 

Other publications

Kartläggning av Blekingekustens ekosystemtjänster

Prisdatabas samhällsekonomiska schablonvärden (excelfil) (huvudrapport) (bakgrundsrapport)

Social analys med inriktning mot hälso och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn

Utvärdering av traditionell och innovativ sanering av glasbruksområden

Effektkedjor och skadekostnader som underlag för revidering av ASEK-värden för luftföroreningar

 

2016

Anthesis 

2016:5 Ulricehamns ekosystemtjänster i samhällsekonomisk belysning

2016:4 Samhällsekonomisk betraktelse kulturella värden

2016:3 Långsjöns badvärde

2016:2 Kostnader och nytta vid olika målnivåer för textilavfall

2016:1 Kartläggning av samhällsekonomiska analyser inom miljöområdet

 

Other publications

Dricksvattenutredningens preliminära förslag till åtgärder för trygg och säker dricksvattenförsörjning

Utvärdering projektverksamhet – “De 5 stora”

Guide för utvärdering av projekt – ”De 5 stora”

Riskvärdering med SCORE-metoden för BT Kemi Södra området i Svalövs kommun 

 

2015

Anthesis Enveco

2015:6 Mapping of ecosystem services in the Fixfabriken area – method development and case
study application

2015:5 Initial socio-economic impact assessment of ACTRIS

2015:4 BOKS-analysverktyg (Viskan)

2015:3 BOKS-vägledning

2015:2 BOKS-modellen

2015:1 Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning?

 

2014

Anthesis Enveco

2014:2 Economic impact of underwater noise

2014:1 Värdet av vattenkvalitetsförbättringar i Sverige