Julia Wahtra

Julia Wahtra
Konsult

E-postJulia.Wahtra@anthesisgroup.com
Mobil: 0704-68 70 34

Julia Wahtra har en masterexamen i nationalekonomi med inriktning miljöekonomi samt en Agronomexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet. Sedan Augusti 2019 är hon heltidsanställd på Anthesis, och innan dess arbetade hon hos oss vid sidan av sina studier. Julia arbetar främst inom det miljöekonomiska fältet på Anthesis. Hon har erfarenhet av att utföra samhällsekonomiska analyser såsom kostnads-nyttoanalys, data- och styrmedelsanalys samt kartläggning och ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Julia har ett gediget intresse för hållbarhetsfrågor, speciellt i koppling till markanvändning, livsmedelsproduktion och havs- och vattenmiljöfrågor.

Under vårterminen 2019 skrev Julia sin masteruppsats för Anthesis i ämnet prioritering av skydd av dricksvattenresurser. Uppsatsen “Establishment of Water Protection Areas: Comparing Benefits of Protecting Groundwater Services to Agricultural Costs” finns att läsa under Publikationer.