Martin Lindqvist

Martin Lindqvist
Konsult

E-post: Martin.Lindqvist@anthesisgroup.com
Mobil: +46 (0)73-981 40 21

Martin Lindqvist har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi och naturresurser från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Därtill har han en filosofie Licentiatexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi, som 2013 försvarades vid institutionen för ekonomi vid SLU i Uppsala. Avhandlingsarbetet ”Cost Effective Nutrient Abatement in the Baltic Sea – Analyzing impacts of Climate Change and technological development”, fokuserade i huvudsak på empirisk analys genom ekonomiskt modelleringsarbete inriktat på olika aspekter av kostnadseffektiv rening av kväve och fosfor i Östersjön, med särskilt fokus på klimatförändring och teknisk utveckling.

Efter avslutad forskarutbildning har Martin arbetat med miljöekonomiskt analys- och utredningsarbete kopplat till implementering av vattendirektivet vid Vattenmyndighetens kansli vid Länstyrelsen i Västmanland, som i första hand innefattat samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärdsprogrammet. Miljöekonomiskt- och samhällsekonomiskt analys- och utredningsarbete har även bedrivits vid Kemikalieinspektionen där han bland annat genomfört den samhällsekonomiska analysen i två begränsningsförslag (REACH), som Kemikalieinspektionen skickat in till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Martin har också arbetat som sakkunnig ekonom vid Konkurrensverkets chefsekonomavdelning och som enmansutredare åt Ålands Landskapsregering där de ekonomiska förutsättningarna för storskalig musselodling i åländska vatten utretts.

Martin har vid de flesta av sina tjänster arbetat i en tvärvetenskaplig multidisciplinär miljö. Från 14 oktober 2019 arbetar Martin som miljöekonomisk analytiker på Anthesis.